ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER tirsdag 4. september 2018
HELE LANDET: HK Kommunals jobkonsulenter i kommunerne ser frem til nye enkle regler i indsatsen for de ledige.

Den nye politiske aftale om en forenklet besk
æftigelsesindsats får en positiv mod-tagelse af sagsbehandlernes og jobkonsulenternes fagforening, HK Kommunal. Mere enkle regler vil styrke indsatsen for de ledige og være en stor lettelse for både borgere og ansatte i jobcentrene, siger næstformand Mads Samsing.
 
Den brede politiske aftale om en gennemgribende forenkling på beskæftigelsesområdet er et gennembrud for en mere effektiv indsats til gavn for borgerne. Det mener HK Kommunal, der repræsenterer 7.500 sagsbehandlere og jobkonsulenter og dermed hovedparten af de ansatte i jobcentrene.
 
- Medarbejderne i jobcentrene har i mange år påpeget problemer med den kompli-cerede lovgivning og ønsket sig mere enkle regler med større mulighed for at bru-ge deres faglighed til gavn for de ledige borgere. Den nye politiske aftale viser, at de endelig er blevet hørt. Vi ser frem til de tiltrængte forenklinger, siger Mads Sam-sing, næstformand for HK Kommunal.
 
Beskæftigelsesministeriet skønner, at kommunerne med aftalen frigøres for sam-let 500 millioner kroner - svarende til 1000 medarbejdere. Mads Samsing advarer imod, at nogen overhovedet begynder at tænke i at skære ned på antallet medar-bejdere og gøre forenklingen til en spare øvelse.
 
- Det vil sætte en stopper for, at man kan opnå forbedringer. De tiltrængte forenk-linger skal løfte indsatsen og give medarbejderne mere tid til borgere og virksom-heder, så indsatsen kan tilpasses til den enkelte. I forvejen er medarbejderne pres-set til det yderste, og det er nu engang medarbejderne, der skal have tid til at løfte indsatsen med faglighed og fornyelse. Nedskæringer ville være gift for indsatsen og ganske givet betyde, at de nødvendige resultater ikke kan opnås, siger Mads Sam-sing.
 
Flere kommuner har i de senere år med succes ansat flere medarbejdere og på den måde investeret i beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL har i økonomi-aftalen for 2019 aftalt at se på mulighederne for at understøtte den form for inve-steringsstrategier.
 
- Regelforenklinger og investeringer er den rette kombination, der skal til for at løfte indsatsen. Og vi skal styrke den faglighed, der nu får mere plads. Sammen med KL har vi udviklet nye fagprofiler på området. Vi vil appellere til, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne sættes penge af til at understøtte et kompetence-løft, siger Mads Samsing.
Mads Samsing, HK Kommunal