NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER torsdag 07. juni 2018
DANIA: Fredningsnævnet for Nordjylland, den sydøstlige del, har besluttet, at Dania kridtgrav skal fredes. En afgørelse, der langt fra har udløst jubel på lokalt plan, blandt andre er Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune tidligere gået imod en fredning.

Sagen skal igen drøftes i udvalget, der holder sit næste ordinære møde 11. juni.

Man skal blandt andet tage stilling til, om fredningsnævnets afgørelse skal påklages.

Det er heller ikke et enigt Fredningsnævn, der indstiller kridtgraven til fredning. Det var to af tre medlemmer, der stemte for.

Flertallet i nævnet begrunder fredningen med, at Dania Kridtgrav omfatter unik og national værdifuld natur, primært i form af meget store bestande af orkidéer. Desuden begrundes fredningen med forekomster af meget sjældne geologiske spor, hvor man i skrænterne kan erkende en række forskellige geologiske tidsaldre. Flertallet finder ikke, disse værdier tilstrækkelig beskyttet af den eksisterende lovgivning, hvorfor området ønskes fredet.

Et mindretal i nævnet udtaler, at området ikke er fredningsværdigt, da det dels er menneskeskabt, dels sikret gennem den eksisterende lovgivning. Derudover er det i modstrid med lodsejer- og erhvervsinteresser.

Fredningsnævnet har endnu ikke afgjort spørgsmålet om erstatning, men har fremlagt en beregning fra Miljøstyrelsen, hvor den samlede erstatning sættes til 260.705 kr. Nævnet har sat en frist til 13. juni for at fremsætte erstatningskrav. Kommunen skal som udgangspunkt betale 25% af den samlede erstatning, med mindre det afgøres, at fredningen har national betydning. I så fald skal kommunen kun betale 10%.


En eventuel fredning pålægger Mariagerfjord Kommune en række drifts- og anlægsopgaver. Størrelsen er dog endnu ikke beregnet.


Den endelige afgørelse i fredningssagen forventes at blive truffet hen over sommeren, og Udvalget for Teknik og Miljø skal derfor på sit kommende møde beslutte, om forvaltningen indenfor de fire ugers klagefrist skal sende en klage til Fredningsnævnet.

Kridtgraven ved Dania, som et flertal i Fredningsnævnet ønsker fredet.