LOKALE NYHEDER fredag 25. maj 2018
Foto: Leo Korsgaard
Foto: Peter Muhl
ALS: Foreninger skal på linje med  virksomheder, myndigheder og alle andre, der opbebvarer personoplysninger udarbejde en politik, der sikrer, at oplysningerne for hver enkelt medlem ikke går videre eller misbruges.

En af de største foreninger i Als, Als Gymnastikforening, har vedtaget en sådan politik, der er offentliggjort på foreningens profilside: Oplysninger-ne ligger i vid udstrækning på foreningens computer.

- Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler per-sonoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) in-teresser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nød-vendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, hedder det blandt andet i foreningens privatlivspolitik. Foreningens formand Tina Wulff Andreassen er også foreningens kon-taktperson.
Foreningen har medlemsoplysninger, almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmel-delsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 
Foreningen har lignende oplysninger om ledere og trænere samt even-tuelle oplysninger om tillidsposter, andre erhverv i relation til foreningen og bankkontonummer
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn. Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt: Foreningens berettigede (legi-time) interesser i at behandle dine oplysninger,  (interesseafvejnings-reglen), at det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, behand-ling efter lovkrav og behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger er blandt andet: forenin-gens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeop-lysningsloven, Levering af varer og ydelser, du har bestilt, og admini-stration af din relation til os.
Læs Als Gymnastikforenings privatlivspolitik : www.ordsnedker.dk/AGF1.html