ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 5. maj 2018

ALS: Udvalget for Teknik og Miljø skal på sit møde man-dag 7. maj tage stilling til, om en lokalplan omfattende et areal på en halv hektar, Hadsundvej 52 i Als, kan vedtages endelig.

i indstillingen hedder det, at ejeren af Hadsundvej 52, Als, ønsker at opføre en beboelse på stedet, der er større landbrugsejendom på ca. 305 ha. Restarealet af land-brugsejendommen forudsættes drevet sammen med landbrugsejendommen, Vandkærvej 8 eller sammenlagt hermed. Den udskilte del af ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammer til boligformål.

Med lokalplanen overføres arealet til byzone.

Området er en del af et større område til boligformål, som på sigt tilsvarende kan udstykkes til boligformål. Lokalpla-nen skal blandt andet sikre, at byggeriet i omfang og ydre fremtræden tilpasser sig den omkringliggende bebyggel-se.

forslaget til den ny lokalplan har været fremlagt i fire uger, og i den periode er der ikke kommet indsigelser.
Arealet på hjørnet af Hadsundvej og Ravnbjergvej, der ønskes inddraget i byzonen for at give plads til beboelse