ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 2. maj 2018

VISBORG: Der lægges op til, at Udvalget for Teknik og Miljø på sit møde 7. maj godkender et kommuneplantillæg og i samme åndedrag en lokalplan, så den tidligere institution Visborggaard kan skifte karakter og indrettes til hotel, konferencecenter, konto-rer og boliger.

Lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger, og der er i den periode ikke kommet indsigelser, oplyser fagenheden.

Visborggaard har været anvendt som bosted for psykisk handi-cappede siden 1932. I 2016 skiftede stedet ejer med henblik på indretning til hotel- og ferielejligheder, kontorer og konference-faciliteter.

 Hovedparten af bygingerne er i dag fredede. En enkel bolig, for-valterboligen, er vurderet som værende af høj bevaringsværdi.

Udover sikring af fredingsværdierne, som administreret af Slots- og Kulturstyrelsen, er det formålet med lokalplanen, at ny bebyg-gelse placeres og udformes i respekt for frednings- og beva-ringsværdierne. Byggefelterne til ny bebyggelse er placeret under hensýntagen til frednings- og bevaringsværdierrne, ligesom lo-kalplanens bestemmer om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden.

Fagenheden har foretaget en såkaldt SAVE-registrering af den tidligere forvalterbolig Visborggaard Allé nr. 7 og har registreret den som bevaringsværdig. Fagenheden foreslår på den baggrund, at bygningen medtages som bevaringsværdig bebyggelse i lokalplanen