ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER tirsdag 1. maj 2018

NORDJYLLAND: I løbet af foråret og efteråret skal op mod 700 hjemme-sygeplejersker fra de nordjyske kommuner på skolebænken.

Målet er at give dem øget indsigt i hjertesvigt og hvilke handlemulighe-der, de har for bedst muligt at understøtte borgeren i at håndtere sin sygdom.

Undervisningen bygger på et koncept fra TeleCare Nord, hvor fagperso-ner fra hjerteområdet har udviklet det materiale, som udgør grundlaget for undervisningen.

Materialet består af en faglig vejledning til den lokale underviser og en dynamisk powerpoint præsentation med indlejrede animationer og film. I filmene medvirker nordjyske borgere med hjertesvigt og deres pårø-rende.

De fortæller om livet med hjertesvigt og om forskellige reaktioner på at have fået en alvorlig diagnose. I filmene medvirker også fagpersoner fra hospitalet og almen praksis, som fortæller om patientens forløb og be-handling. Undervisningen afholdes i kommunerne af en lokal sygeplejer-ske med faglig viden om hjertesvigt.

Undervisningen afholdes i regi af projektet TeleCare Nord Hjertesvigt, som er et af initiativerne under Digitaliseringsstrategien 2016-2020 mellem Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes landsforening.

Inden 2020 vil der være truffet beslutning om, hvilke initiativer der skal udbredes landsdækkende. TeleCare Nord Hjertesvigt er støttet af Fon-den for Velfærdsteknologi med 8,8 mio. kr.