ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 12. april 2018
Arbejdet med at gennemføre en borgerinvolveringsproces skal munde ud i et handlingskatalog med forslag til forskellige løsnin-ger, der kan afprøves lokalt i Havbakkedistriktet.

Trafikstyrelsens overordnede formål med puljen er at udvikle, afprøve og formidle bæredygtige koncepter for øget fleksibilitet i den kollektive transport i landdistrikter. Koncepter kan f.eks. om-fatte tiltag som landsbybusser, delebiler, samkørsel samt eventu-elle mindre tiltag, der letter adgangen til, og understøtter den kol-lektive transport. Det skal ske i samspil med den øvrige kollektive trafik i området.

Da præmissen for projektet er, at man kortlægger behovet, før der findes løsninger, er det ikke fuldstændigt klarlagt, hvilke løsninger, der søges om støtte til, via Trafikstyrelsens pulje.

ØSTKYSTEN: Mariagerfjord Kommune skal inden 1. maj sende en ansøgning til Trafikstyrelsen om økonomisk støtte til udvikling af mobiliteten i den østligste del af kommunen, Øster Hurup, Als, Hel-berskov, Skelund og Veddum.

Det vedtog Udvalget for Teknik og Miljø på sit aprilmøde.

Der søges om 300.000 kr., og man må påregne, at der skal ske en medfinansiering, eventuelt med kommunale midler.

Projektet om at forbedre transportmulighederne for de husstande, der ikke selv har mulighed for at transportere sig over længere af-stande, er allerede sat i søen. Der er senest blevet holdt et borger-møde på Havbakkeskolen i Als, hvor der foruden lokale deltog re-præsentanter for kommunen, folkevalgte og administrativt perso-nale og NT.

Her blev der nedsat grupper, der arbejder videre med løsningsmo-deller, der på sigt også kan bruges i andre tyndtbefolkede områder i kommunen.

Mariagerfjord Kommune har gennem nogen tid haft fokus på at forbedre mobiliteten i landdistrikterne for også at gøre områderne mere attraktive at bosætte sig i.

Borgerne i Havbakkedistriktet har været med fra første færd. Tidli-
gere erfaringer viser nemlig, at tilbydes der løsninger, der ikke er lokalt ejerskab til, er konsekvensen, at tilbuddet ikke bliver brugt af borgerne, fordi de enten ikke har kendskab til det, eller fordi de ikke har efterspurgt løsningen.