LOKALE NYHEDER tirsdag 13.02.2018
HELE LANDET: Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, ifølge tal fra Energistyrelsen. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Hos Danske Bygge-centre er vi derfor glade for, at der tilsyneladende er bred politisk opbak-ning på Christiansborg til energieffektivisering af bygninger, før de sna-rlige forhandlinger om en ny energiaftale påbegyndes, siger direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

- Det er utrolig vigtigt med politisk opbakning til energieffektive bygninger i Danmark, så vores bygninger kan blive så energineutrale som muligt, si-ger han. Det vil samtidig være et stort bidrag til at nedbringe udledningen af drivhusgasser ved energiproduktionen, til gavn for miljøet.

I EU er man i store træk enige om, at man skal sikre, at nybyggeri er tæt på energineutralt i 2020, og at eksisterende byggeri frem mod 2050 skal renoveres, så det også bliver energineutralt. Det er derfor klart, at ener-gieffektivisering af vores bygninger slet ikke er til at komme udenom, si-ger direktøren.

Danske Byggecentre er arrangør af BYGGERI'18, der afholdes 13. til 16. marts i MESSE C, Fredericia. På messen uddeles Byggeriets Klimapri-ser, herunder Byggeriets Energipris, der gives til en producent af energi-besparende bygningsdele eller komponenter til byggeriet, der har doku-menteret energieffektivitet og/eller energibesparelser ved anvendelse.

Det er vigtigt for os, at BYGGERI'18 er det udstillingsvindue, hvor bygge-vareproducenter kan vise de bedste produkter og løsninger til byggeriet frem - og samtidig give de producenter der gør en forskel i den energibe-sparende dagsorden mulighed for ekstra opmærksomhed overfor bygge-riets parter, siger Palle Thomsen.