LOKALE NYHEDER torsdag 08.02.2018
ALS: Udvalget for Børn og Familie har på sit seneste møde godkendt valgreglerne til det kommende skolebestyrelsesvalg og sammensætning af bestyrelserne. For Hobro, Havbakkedistriktet og Assens er der ændringer i forhold til tidligere.

Forslagene har været til udtalelse i de nuværende bestyrelser, og efter, de er blevet behandlet her, har udvalget så godkendt forslagene.

Havbakkedistriktet
For Havbakkedistriktets vedkommende, der er Als, Øster Hurup, Skelund og Veddum er der sket ledelsesmæssig sammenlægning af Havbakkeskolen og dagtilbuddet i området.

I løbet af efteråret 2017 har bestyrelsen for dagtilbud og skolebestyrelsen holdt fælles møder flere gange. På den baggrund har bestyrelsen foreslået følgende sammensætning af deres bestyrelse;

8 forældrerepræsentanter; 5 repræsentanter fra skolen og 3 repræsentanter fra dagtilbud. To  elevrepræsentanter fra skolens elevråd, 3 medarbejderrepræsentanter; 1 fra dagtilbud og 2 fra skolen.

Skoleleder, viceskoleleder og leder af dagtilbud deltager i skolebestyrelsesmøderne.

Leder af dagtilbud deltager på lige fod med skoleleder og viceskoleleder i bestyrelsesmøderne, idet bestyrelsen har tilsyn med alle dele af organisationen.

Bestyrelsen skal tage udgangspunkt i opgaver, der påhviler i henhold til Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven. Hvis der skal træffes beslutninger via afstemning, der alene har betydning for enten dagtilbud eller skole, er det de repræsentanter, der er valgt for henholdsvis dagtilbud eller skole, der er stemmeberettiget.

Der afholdes valg til bestyrelsen hvert andet år. Forældre fra dagtilbud vælges for 2 år. Forældre fra skolen vælges for 4 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg.

Pr. 1. august 2018 bliver der tale om et samlet nyvalg til Havbakkebestyrelsen. For at sikre mulighed for kontinuitet i bestyrelsen vil de 3 forældrevalgte fra skoledelen med flest stemmer være valgt for 4 år og de 2 øvrige forældrevalgte være valgt for 2 år.


I Hobro og Assens skal der også vælges fællesbestyrelser
Søndre skole og 10. klassecentret
Bestyrelserne på Søndre skole og det tidligere Mariagerfjord 10. klassecenter blev fusioneret  i midten af 2017. Her foreslår man, at der vælges 5 forældrerepræsentanter fra Søndre skole , to år ad gangen, to forældrerepræsentanter fra 10. klassecenteret, et år ad gangen, to elever fra Søndre Skole, en elev fra MF10, en medarbejderrepræsentant fra MF10, to medarbejderrepræsentanter fra Søndre Skole. Skolelederen, viceskolelederen og afdelingslederen fra 10. klassecentret deltager i skolebestyrelsesmøderne.

Assens
I Assens blev der etableret samdrift mellem skole og dagtilbud med en fælles leder og bestyrelse ved indgangen til 2016. Der har siden været en fungerende bestyrelse med repræsentanter fra både dagtilbud, skole og specialafdelingen.

Her kommer bestyrelsen til at bestå af 7 forældrene fordelt med 5 fra skolen hvoraf mindst én er repræsentant for skolens specialafdeling og to forældrerepræsentanter. fra dagtilbud, to elevrepræsentanter fra skolens elevråd, 3 medarbejderrepræsentanter 1 fra hver afdeling dvs. dagtilbud/SFO, speciale og almen skolen.

Der åbnes også op for, at der evt. kan være en eller to repræsentanter for erhvervslivet. Skoleleder, viceskoleleder og leder af dagtilbud og SFO.
Havbakkeskolens afdeling i Als