LOKALE NYHEDER mandag 01.01.2018
SKELUND/VEDDUM: I begyndelsen af det ny år ventes det, der kan tændes elektrisk lys på den godt 1300 me-ter lange gang- og cykelsti mellem landsbyerne Ske-lund og Veddum. Den tidligere jernbanelinje.

Master med amaturer er rejst på den første strækning, godt 300 meter fra Skelund midby til Koriupvej, og ar-bejdet med at lægge kabler i jorden og rejse master på den tidligere banestrækning fra Korupvej til Veddum, en strækning på ca. en kilometer, er indledt.

Det har i flere år været et ønske at få lys på stræknin-gen, hvor der færdes mange cyklister og gående, og landsbyforeningerne i Skelund og Veddum har selv indsamlet 125.000 kr til projektet, og Mariagerrfjord Kommune bidrager med 350.000 kr, oplyser Jan Thøgersen, Veddum.

De to foreninger har indhentet et tilbud på projektet på goidt 420.000 kr.

Landdisrtriktsrådet havde givet tilsagn om at støtte projektet med 100.000 kr, men under forudsætning af, at belysningen blev sensorstyret, så den først tændes, når der er cyklister eller fodgængere på område.

Den kommunale tekniske forvaltning har imidelrtid reg-net sig frem til, at det vil blive en dyr løsning med sen-sorstyring, der er væsentligt dyrere i anskaffelse end traditionel gadebelysning. Tilbagebetalingstiden i spar-ret strømforbrug vil blive ca. 30 år.

Landsbyforeningerne håber, at kommunen vil overtage den færdige belysninger og drive den sammen med gadebelysningen i byerne, siger Jan Thøgersen.

Strækningen kaldes Kirsebærstien på grund af de mange kirsebærtræer, som de lokale foreninger har plantet langs hele strækningen.

Cyklister og fodgængere skal ikke længere famle
sig frem i mørket mellem Skelund og Vedddum

Der er rejst master med amaturer på de første 300 meter fra Korupvejen til Skelund by.