LOKALE NYHEDER  fredag 22. december 2017
SKELUND: Der er lempet i de restriktive bestemmelser, som kommuneplanen lagde over Skelund. De har virket hæmmende på udviklingen i byen. Det har ny kommuneplantillæg og lokalplan løst op for.

Sagen er blevet behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø.

Planerne har været for konkrete og restriktive i forhold til hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal vedligeholdes, samt på hvordan ny bebyggelse skal opføres.

Indenfor lokalplanområdet, som er et lokalcenter sammen med Veddum, kan der etableres butikker, der sigter mod at betjene det lokale område. De kan ikke rete sig mod et større opland. I lokalcentre kan der i henhold til Planloven opføres eller indretes dagligvare- og udvalgsbutikker med et bruttoetageareal på op til 1.200 kvadratmeter.

Samlet kan der indenfor et lokalcenter opføres op til 3.000 kvadratmeter til butiksformål. Det er tilladt at lave mindre butikker med et bruttoetageareal på op til 200 kvadratmeter i Skelund, så længe det ikke er til gene for naboerne.

Antallet af kvadratmeter til butiksformål i Skelund i dag er begrænset, men for blot få rå siden var det store arealer, et par købmandsforretninger,brugs, bager, slagter, elbutik og ikke mindst en stor møbelforretning.

Med i de ny planer er også lavbundsområdet, i den sydlige del af Skelund. Baggrunden for at det er med, er at sådanne områder indeholder muligheder for at udvikle sig til naturområder af høj værdi, men også på grund af de ofte har en høj grundvandsstand og er udsat for oversvømmelser.

En del af området er boldbanen i tilknytning til Skelund stadion, og derfor ikke påtænkes bebygget, og andre lavbundsarealer er ligeledes friholdt for bebyggelse.

For nogle år siden var der brugs, to købmandsforretninger, slagter og bager i Skelund, samt en stor møbelforretning.
Kommuneplan har virket snærende på
Skelunds mulighed for at udvikle sig