LOKALE NYHEDER onsdag 06. december 2017
VISBORG: Udvalget for Teknik og Miljø skal på sit de-cembermøde træffe beslutning om, at et kommune-plantillæg for området ved Visborggård skal fremlæg-ges i otte ugers offentlig høring.

Det er de ny ejeres ønske, at Visborggård Slot, fra at være et bosted for psykisk syge, omdannes til hotel og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger.

Området er karakteristisk ved den fredede herre-gårdsbygning med tilhørende bygninger og anlæg,  ikke mindst den fredede renæssancehave, der kan spores tilbage til 1300-tallet.

Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for byggefelter, størrelse og materialemæssige udtryk.

Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Fredede bygninger og anlæg administre-res af Slots- og kulturstyrelsen.
Visborggård skal være hotel og konferencecenter.
Visborggård skal være hotel og konferencecenter