LOKALE NYHEDER torsdag 30. november 2017
MARIAGERFJORD: De ældre på Mariagerfjord Kommunes otte plejecentre har i store træk taget den ny klippekortord-ning til sig, og udnyttet muligheden for at få ekstra hjælp på en lang række forskellige måder.

Der blev på finansloven for indeværende år afsat i alt 380 mio. kr. til ordningen til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere.
I beskrivelse af ordningen hedder det blandt andet:

- Formålet med puljen er at understøtte, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, fortsat oplever at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livs-kvalitet for dem. Ordningen strækker sig over en to-årig projektperiode, idet Sundheds-og Ældreministeriet har bevilget tilskud til projektet til og med 31. december 2018.

Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendte ordningen på sit møde i februar og ønskede samtidig en evaluering.

Den får de på decembermødet, hvor statusrapporten udarbejdet medie november til Sundheds- og Ældreministeriet, fremlægges.

De ældre på plejehjemmene har i store træk en halv time til rådighed om ugen, som de i samarbejde med personalet kan bruge.

Klippene er blandt andet brugt til en tur på havnen for at se Dronningen, udflugt med restaurationsbesøg, køretur til Vesterhavet, en fisketur, en køretur med veterantoget og en bytur for at købe nyt tøj.

Indenfor plejehjemmets rammer er klippene eksempelvis brugt til erindringssamtaler og højtlæsning, wellness med håndbad og massager, kortspil og se i fotoalbum.

Ledelsen på kommunens otte plejecentre oplever, at både beboere, pårørende og personale er glade for klippekortet og dets muligheder for at fremme livskvalitet i hverdagslivet. Ud af kommunens 361 plejehjemspladser, har 313 pleje-hjemsbeboere indtil nu brugt klippekortet en eller flere gange.

.
Klippekort skal være med til at hæve
livskvaliteten for ældre på plejehjem
Status viser, at der i perioden 1. april 2017 - 31. oktober 2017 cirka er brugt 30 % af det samlede antal timer, der er til rådighed i år. Det skal ses i sammenhæng med, at pengene først blev udlodet  1. april, og at projektet samtidig først skulle implementeres lokalt på de otte plejecentre.

Der er for Mariagerfjord Kommunes vedkommende bevilget. 2.777.000 kr. i indeværende år, og et lignende beløb i 2018

Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet