LOKALE NYHEDER søndag 26. november 2017
MARIAGERFJORD: Foreningsrådet i Mariagerfjord Kommune skal på sit novem-bermøde tage stilling til, om der skal indføres lempeligere regler for voksenunder-visning i landdistrikterne, hvor det kan være vanskeligt at fylde hold op.

Det er LOF Mariagerfjord/Rebild, der er fremme med et forslag om at forbedre til-skudsmulighederne for voksenundervisning i landdistrikterne. Man henviser blandt andet til eksisterende modeller i Aalborg og Viborg kommuner.

Der er på embedsmandsplan holdt møde med LOF i Mariagerfjord, og hvor for-manden for Landdistriktsrådet også deltog.

For at voksenundervisningsholdene kan køre rundt økonomisk, er der behov for et rimeligt deltagerantal. Men i landdistrikterne er det naturligt svært at få holdene fyldt op. Dermed lukkes aktiviteterne ofte ned, inden de er kommet i gang, fordi det ikke er rentabelt.

LOF foreslår derfor en særregel for hold i landdistrikterne, så disse kan få et højere tilskud pr. time end holdene i byområderne. På denne måde kan holdene køre rundt med færre deltagere, og der vil komme mere aktivitet i gang i landdistrikterne.

Med baggrund i det afholdte møde foreslåes et projekt i en forsøgsperiode på 2 år. Efter de 2 år skal projektet evalueres, og der skal tages stilling til, om projektet skal gøres permanent.

Der er opstillet retningslinjer for projektet.

Der gives kun tilskud til ny aktiviteter, altså hold, som ikke har været udbudt de se-neste år.

Holdene skal have mellem 5 og 8 deltagere. Hold over maksimumsdeltagerantallet, får tilskud efter den normale ordning.

Der gives tilskud med 4/7 til aflønning af lærere og ledere til undervisning, studie-kredse og foredragsvirksomhed. Holdet skal afholdes i Mariagerfjord Kommune uden for byområderne: Hobro, Arden, Hadsund og Mariager.

 Fagenheden vurdere, at projektet kan afholdes inden for rammen for voksenunder-visning. Reglerne for, hvad godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenunder-visning, kan få tilskud til, er fastsat i Folkeoplysningsloven. Inden for lovens rammer kan kommunalbestyrelsen vælge at lave uddybende regler eller særregler.
Jan Vestergaard, LOF skoleleder.
LOF ønsker lempelige hold-
regler i landdistrikterne