ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 27. september 2017
MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune har en forventning om i 2018 at modtage 8,327 mio. kroner, der skal bruges til implementering af en række tiltag, som skal fremme ældres værdighed.

I fjordkommunen er der nedsat en styregruppe, der skal stå for implementeringen af Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik. Gruppen har udarbejdet et udkast, der forelægges udvalget for Sundhed og Omsorg på mødet 2. oktober i Hadsund.

Den godkendte udmøntningsplan skal indsendes  til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. november i år.

Udmøntningsplanen for værdighedsmidlerne 2018 skal også en tur til Seniorrådet i høring.

I det forslag, som Udvalget for Sundhed og Omsorg skal se på i begyndelsen af oktober, er udarbejdet på baggrund af tidligere krav fra ministeriet. Det forventes, at der kommer yderligere materiale fra ministeriet vedrørende udmøntningen og krav til midlerne for det kommende år.

Der er opstillet fem delelementer: 1) livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, kvalitet, 3) Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring, 5) En værdig død.

Velfærdsteknologi, kompleksitet i plejen, kvalitet i indsatser, rehabilitering og demens er fokusområder for de indsatser, som styregruppen peger på. Indsatser, som også understøtter de 5 strategiske fokusområder i mission-vision 2016-2020 for Sundhed og Ældre.

I udkast til udmøntning af midlerne for 2018 lægges der op til, at der skal anskaffes velfærdsteknologi (View care),der skal foretages et kvalitetsløft i form af "I sikre hænder", som ønskes foldet ud på hele ældreområdet, samt kompetenceudvikling i forhold til rehabiliteringsindsatserne.

Når udmøntningsplanen for 2018 er politisk godkendt, skal den sendes til Sundheds - og Ældreministeriet i begyndelsen af november måned.

Ud over de godt 8,3 mio. kr., som forventes i statstilskud, vil man søge om at få overført 1,7 mio. kr. i uforbrugte midler fra  2017 vedrørende afklaringspladser og 375.000 kr., der ikke blev brugt i 2016 vedrørende aktiveringsbane på Fjordvang.

Det er uafklaret, om det bliver nødvendigt at bede om overførsel af uforbrugte midler til velfærdsteknologi.
Mariagerfjord forventer 8,3 mio. stats-
kr. til kommunal værdighedspolitik