ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LÆSERBREVE
Rul ned og læs:
Regionens regnskabstal børn være lettere tilgængelig.
Veddum børnehave får ikke midler fra Als børnehave.
For lidt til de ældre for meget til administration.
Borgerservice på hjemmebesøg i landsbyerne.
Hvad bliver mon det næste, venstre vil privatisere ?
Hvad mener Bo Ritterbusch mon egentlig ?
Nordisk samarbejde gavner Region Nordjylland


Nordisk samarbejder gavner Region Nordjylland
Mandag 30. oktober 2017:
Den globale udvikling kender ikke til geografiske og administrative grænser. Den bevæger sig der hen, hvor muligheder-
ne og behovene er. Derfor giver det ogs
å rigtig god mening, at vi i Region Nordjylland kigger ud over vores egne regio-
nale og nationale gr
ænser, når vi søger inspiration samt politisk og administrativt samarbejde, som kan styrke udviklin-
gen i Nordjylland.

Det gælder på områder lige fra klima til sundhed, hvor mange lande og regioner i vores del af verden jo har flere af de
samme udfordringer - og hvor vi netop ved at samarbejde om disse p
å tværs af grænserne kan skabe nye og stærkere
l
øsninger til fælles gavn for hver regions borgere og erhvervsliv.

I Region Nordjylland har vi eksempelvis skudt gang i flere konkrete initiativer sammen med Västra Götalands regionen
i Sverige og
Østfold fylkeskommune i Norge, hvor vi lærer af hinandens forskellige måder at løse de samme typer udfor-
dringer p
å.

Det gør vi blandt andet i initiativet SCOPE3, hvor vi arbejder med reduktion af CO2-udledning og klimaregnskaber. Det
h
ænger rigtigt godt sammen med videreudvikling af Region Nordjyllands egen indsats som klimaregion. For selvom vi
ligger forrest i feltet p
å nogle områder, har vi stor glæde af input til at sætte spot på nye områder, hvor vi kan lære af an-
dres velafpr
øvede løsninger og den miljøgavnlige effekt, de har opnået.

Også på sundhedsområdet ser både vi, Västra Götaland og Østfold et stort potentiale i at forene kræfterne. Blandt andet
ved et f
ælles fokus på udfordringen omkring stigende ulighed i borgernes sundhed samt koblingen mellem sundhed og
uddannelse. Derfor samarbejder vi lige nu om en f
ælles nordisk konferencerække med fokus på denne udfordring, og da
det tilmed er et prioriteret sp
ørgsmål for Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, forsøger vi ved fælles indsats at få udfordrin-
gen belyst med involvering af det h
øjeste politiske niveau i Norden.

Og tidligere har vi også samarbejdet inden for kultur- og oplevelsesområdet, hvor vi med initiativet Rekreative Ruterhar
forbundet det store netv
ærk af cykel- og vandreruter langs Kattegat, Skagerrak og Østersøen, og derved også har styrket
oplevelsesmulighederne i Nordjylland til stor gl
æde for såvel borgere og besøgende turister.

Det er med andre ord både på de helt konkrete initiativer og på den større politiske dagsorden, at det giver mening og merværdi at sammentænke udfordringer og udviklingsmuligheder på tværs af grænserne.

Ved at kigge over hækken, lære af hinanden og prioritere samarbejdet med vores naboer, kan vi spare tid og ressourcer og skyde genvej til øget udvikling i hele Nordjylland.

Af :Jess V. Laursen (V), næstformand for Regionsrådet og Mogens Nørgaard (A), medlem af Regionsrådet i Region Nordjylland
Mogens Nørgaard (S)
Jess V. Laursen (V)
Hvad mener Bo Ritterbusch mon egentlig ?
Lørdag 4. november 2017
Ved valgmødet i Norup sagde Bo Ritterbusch (LA), at han ved seneste skolestrukturændring ønskede, at man havde
lukket alle skolerne uden for de fire hovedbyer i Mariagerfjord kommune. Så havde man klaret larmen én gang for alle!

Da han blev foreholdt det ved valgmødet i Als, sagde han, at det var sagt med et glimt i øjet. Men alt, hvad Ritterbusch
siger, er jo med et glimt i øjet, og hvad mener han så egentlig?

Er der overhovedet noget han og Liberal Alliance vil kæmpe for - ud over store biler og skattelettelser?

De fleste kandidater, der har optrådt ved valgmøderne her ude i østenden af kommunen, er efterhånden med på, at
man bliver nødt til at "se på" tildelingsmodellen.

Børnene på de mindre skoler skal have lige så gode muligheder for læring, og lærerne skal have lige så gode pæda-
gogiske muligheder, som på de store skoler.

Nu er det sådan, at den økonomiske tildeling er baseret 75% på elevtal og 25% på antal klasser. Det er godt for en stor skole med mange elever i klasserne!

Men en mindre skole, som Havbakkeskolen, har typisk to klasser på 16 - 17 elever på hver årgang, og så er der faktisk dårligt råd til én lærer pr. klasse!

Derfor er der behov for noget i retning af en 65/35% tildeling!

Som Leif Skaarup (S) så udmærket samlede meldingerne fra panelet af kandidater: Vi må sikre økonomien til den decentrale struktur, vi ønsker, ellers kommer vi til at udsulte lokalområderne!

Af: Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade 66
9560 Hadsund
Hvad bliver mon det næste Venstre vil privatisere ?
Torsdag 9. november 2017
Som det jo er fremgået i pressen fornylig, har Venstre Mariagerfjord haft privatiseringskasketten på i indeværende
byrådsperiode, og holdt stædigt fast på den - selv i modvind. Fornylig slap det ud, at den ortopædiske genoptræ-
ning ( genoptræningsplaner, §140 i sundhedsloven) nu går i udbud på det store marked. Det betyder igen at den
kommunale Sundhed og Træning må reorganisere sig - og at dyrebar viden går tabt og høj grad af borgertilfreds-
hed skal oparbejdes igen. Plus meget mere.
Socialdemokraterne har prøvet, i overensstemmelse med budgetnoten fra 2015, - dog forgæves, at appellere til
fornuft, ved at foreslå en såkaldt "overflowmodel", der kort betyder at hvis ikke den kommunale fysioterapi kan
levere varen inden for en bestemt tidsfrist, - ja så skal opgaven overgå til private terapeuter.

Det ville et flertal i byrådet bestående af V, DF og I ikke være med til.

Processen frem til i dag har været rodet: I gennem et stykke tid har byrådet arbejdet med, og nu endelig godkendt,
en generel udbudspolitik der bl.a. indeholder muligheden for kommunale kontrolbud. S bad om at få den generelle
udbudspolitik på dagsordenen helt tilbage til d.4.1.17 Det skete ikke og det ovennævnte flertal stemte en model på
genoptræningen igennem, der ikke indeholdt mulighed for et kommunalt kontrolbud.

Det indeværende udbud på § 140 fysioterapi og denne, nu vedtagne, generelle politik med mulighed for kontrolbud, 
er derfor ikke i overensstemmelse, - Endvidere valgte flertallet  den afregningsmodel, der ligger størst mulig øko-
nomisk volumen ud, - ikke den model der er billigst. Det er et faktum.

Men hvad bliver det næste Venstre?  Hjemmehjælp? Jobservice?  Børnepasning? Ældrepleje? Vej og Park?
For os at se er det et spørgsmål om fakta - ikke tro. Tror man på at det private initiativ løser alle kommunale opga-
ver bedre og billigere. Har en privat udbyder den samme tilgang til at passe på pengene som en kommunal ansat
faglig leder? Næppe. For en virksomhed handler det naturligvis om fortjeneste.

Fakta er at der ikke er lavet et vandtæt sammenligningsgrundlag!

Når alt dette er sagt, kan vi jo ikke undvære vore private virksomheder der genererer arbejdspladser, løn til med-
arbejdere og skat til kommunen. Plus alt det andet der ikke kan sættes penge på. Det har vi kæmpestor respekt for,
og det ved dem der kender os også.

For Socialdemokratiet handler det om, at langt de fleste velfærdsydelser har det bedst i en kommunal ramme.  Mo-
tivationen til at drive et område omkostningsrigtigt har vore dygtige medarbejdere på området haft til fulde. Det kom
endda frem at lige netop dette område i en årrække har været effektivt, ressourcemæssigt og helt rigtigt styret. 
Samtidig med at man var blevet pålagt nye opgaver.  (neurobehandlinger). Denne udvikling, som vore medarbejde-
re har knoklet på, kan nu fremover ikke videreføres.
At området er blevet dyrere gennem årene, skyldes at regionernes opgave på genoptræningen er overdraget til kom-
munerne - uden at der fulgte penge med. Det kan man ikke gøre så meget ved i Mariagerfjord Kommune. Byrådet
har dog gjort det man kunne i respektive sammenhænge.

Kigger vi efter håret i suppen? Er vi nogle tværinger?. Nej det er vi ikke. Vi mener helt simpelt bare at det er klogest at
holde opgaven indendøre. Det er helt enkelt - og det vil vi have lov til at sige højt. Kald det bare ideologi - eller hvad
man nu vil. Essensen er at vi har været uenige med Venstre om emnet - og det er vel ok!

Fakta omkring § 140 genoptr

-Ydelsen bliver i dag udført i Hadsund og Hobro på kommunens sundhedscentre. Fremover skal ydelsen tilbydes hos de aktører der godkendes.

-Materiale omkring sagens tur gennem det politiske system, ligger nu frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Bl.a. pkt. 159 på byrådets septemberdagsorden.

-Sagen er oprindelig rejst som en konsekvens af budget 2016, hvor Udvalget for Sundhed og Omsorg blev bedt om at undersøge området mhp. økonomiske rationaler.

Af: Karen Østergaard, Lene Nielsen og Peter Muhl.  Alle medlemmer af Sundhed- og Omsorgsudvalget for S.

Karen Østergaard
Lene Nielsen
Peter Muhl
Fredag 10. november 2017
Borgerservice på hjemmebesøg i landsbyerne
Få borgerservice ud til de borgere, der ikke er i gåafstand til et Borgeservicekontor.

Borgerservice i Arden og Mariager bliver lukket 1. januar 2017. Der er heller ikke borgerservice i Assens,
Øster Hurup,
Als, Veddum, Skelund og mange andre af de mindre byer i vores kommune.

Der er for f
å borgere i områderne, der bruger borgerservice, men de, der har behov for at blive betjent af borgeservice,
is
ær ældre, har et stort problem. Så derfor foreslår jeg, at de borgere i de mindre byer og i landområderne, der har brug
for borgerservice, kan bestille et hjemmebes
øg fra borgerservice, således at en medarbejder fra borgerservice kom-
mer ud p
å hjemmebesøg til de borgere, der har behov.

I disse IT tider vil det ikke v
ære et problem at servicere borgerne i deres hjem. Der vil dog stadigvæk være ting, som man
skal m
øde frem på et Borgeservicekontor for at få gjort, såsom pas, kørekort og lignende.

Bibliotekerne i Arden og Mariager vil stadigv
æk kunne modtage materiale fra borgere til borgerservice og udlevere ma-
teriale, s
åsom høreapparats batterier o.l.

Vi skal ikke glemme at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.

Af: Per Roth, Hadsund
Nr. 13 p
å Venstres liste.

Mandag 13. november 2017
For lidt til de ældre og for meget til administration
Når man opstiller til Kommunalvalget kommer man rundt i hele kommunen og taler med en masse mennesker, en del
beklager sig over bestemte ting, nogle er glade for noget, og andre for noget andet.
Jeg har dog lagt mærke til, at der en gruppe, som ikke beklager sig så meget, men gør et fantastisk arbejde. Det er de
personer, som hver dag kører rundt i kommunens små biler og passer på vore ældre medborgere, som bor i eget
hjem.

Møder man dem på en morgenløbetur får man et smil og et vink, og når man taler med dem på byens gader og torve,
ja så elsker de deres arbejde og sætter en ære i at gøre det godt!

Men, jeg bemærker jo også i dagligdagen, hvor hurtigt deres besøg hos den enkelte skal overstås! Det er jo svært at
vurdere, hvad besøget indeholder, men det drejer sig om få minutter, og er det nu rimeligt? Burde det ikke være sådan,
at der kunne være tid til mere lige end en Goddag og et Farvel? Det synes jeg, og det vil Konservative arbejde for i det
nye Byråd. De penge, det koster, tror jeg bliver sparet i mindre sygefravær, og dertil kommer større arbejdsglæde og
trivsel for medarbejderne.

 En anden gruppe er personalet på Plejehjemmene! Jeg kommer på Skovgården, og møder altid et venligt og imøde-
kommende personale, som har tid til den enkelte. Når man taler med beboerne, hører jeg også kun ros, og jeg har
indtrykket af, at man føler sig godt tilpas og er glade for den behandling og pleje, man får.

Men, så hører man, at der på flere plejehjem er en meget ringe bemanding om natten, og man efterlader en enkelt person med ansvar for mange beboere, som potentielt kan have behov for hjælp. Igen, det er ikke rimeligt, og det bør der laves om på.

Mariagerfjord kommune bruger 234 kr. mindre på ældreomsorg, end gennemsnittet for danske kommuner, men til gengæld bruger man over 200 kroner mere til administration, end gennemsnittet for danske kommuner.

Det burde være et mål for det kommende byråd, at få vendt disse tal om, og det vil Konservative arbejde for.

Det burde også være et mål, at man inddrager brugere og pårørende i at fastslå, hvad kvalitet på området er for den ældre. Vi er ikke ens som mennesker, og det bliver vi heller ikke, bare fordi vi bliver ældre.

Af: Jytte Birkkjær, Hadsund
Byrådskandidat for Konservative

Tirsdag 14. november 2017
Veddum børnehave får ikke midler fra Als børnehave
Kandidaten fra DF, Jan Andersen, lyder som om han har fuldstændig tjek på kommunens økonomi, men her er i
hvert fald
én sag, hvor han tager fejl!

Ved valgm
ødet i Als (se Youtube) udtalte han: "I dag tilfører man jo midler fra børnehaven i Als til Veddum for at få
den til at l
øbe rundt også!"

Det er bare ikke rigtigt! Jeg har undersøgt sagen hos forvaltningen. Der går intet fra Als børnehave til Veddum bør-
nehave! Kommunen tilf
ører faktisk ekstra midler til børnehaver med under 30 børn, som Veddum der for tiden har
25. Men der g
år intet fra Als hertil!

Jan A siger i sit indl
æg, at man så må tilføre flere midler, hvis det skal være sådan! Men det gør man allerede, så der
tager han ogs
å fejl!

Det er menneskeligt at fejle, men n
år man er så kæphøj på kommunal økonomi, som Jan A er, vil andre kandidater
nok smile lidt skadefro.

Men lad os se p
å substansen i sagen:

Veddum b
ørnehave (Stjernen) er en af de mindre børnehaver i kommunen. Børnetallet i alle børnehaver svinger i løbet af året, således at der er færrest børn i efteråret, hvor nogle lige er gået over i skolen, og flest i foråret lige før de ældste skal starte i skolen.

For at have personale nok til at d
ække fuld åbningstid giver kommunen alle børnehaver økonomi til mindst 30 børn. I Stjernen er der i øjeblikket ansat tre pædagoger og én pædagogmedhjælper. Som i alle kommunens børnehaver skal de selv dække ved fravær pga. kortvarig sygdom eller kursus.

Naturligvis ville det v
ære mere økonomisk rationelt for kommunen at samle børnehaverne i større enheder, men byrådet har prioriteret en decentral struktur for at fremme overskuelighed og tryghed for børnene, og for at fremme bosætning i landdistrikterne.

Der er, synes jeg, en rosv
ærdig prioritering fra det siddende byråds flertal!

Af: Jan Thøgersen, Veddum
Fredag 17. november 2017
Regionens regnskabstal bør være lettere tilgængelig
De seneste ugers diskussion og debat i medierne om det netop afsluttede budget i Region Nordjylland for 2018, og de
stadig manglende millioner i det nordjyske sundhedssystem, er rigtige svær at forstå og meget svært at forklare til bor-
gerne i Region Nordjylland.

- Hvis der havde været mere gennemsigtighed i budgetforhandlingerne, tror jeg, at borgerne lettere vil kunne forstå
sammenhængen mellem driften i indeværende år i Region Nordjylland og budgettet for driften i 2018.

Vi kan sige at, det var i 11. time, at de økonomiske besparelser for indeværende år kom på "bordet". Det havde været
lettere at lave et budget for 2018, hvis alle tallene for indeværende år var lettere tilgængelig.

Der skal arbejdet hård på at få hurtigere synlighed og tilbagemeldinger fra alle afdelinger i Region Nordjyllands mange
forskellige afdelinger.

Vi forventer at, driftsåret 2017 kommer meget tæt på et budget i balance. Regionernes økonomi er beregnet for hver år,
og vi har ikke rullende budgetter som i kommunerne

Af: Jess V. Laursen, regionsrådsmedlem (V)
Lørdag 18. november 2017
Nyt indhold I eksisterende bygninger.
I valgkampen har der lokalt været meget fokus på, om man nu kan være sikker på, at f.eks. byens plejehjem eller skole
 ikke lukker. Det er helt naturligt, da det jo er institutioner, der er en naturlig del af byernes identitet.

Jeg har altid v
æret fortaler for og arbejdet for, at man ikke lukker de lokale institutioner, men understøtter dem, så tilbud-
det har en kvalitet der g
ør, at det er et reelt tilbud der opretholdes.

Jeg t
ænker også, at man fremadrettet bør tænke mere bredt, når vi snakker anvendelse af vores eksisterende bygninger.
Hvis der er overkapacitet p
å f.eks. et plejehjem kunne de overskydende værelser anvendes til ungeboliger. Så får man
nyt liv ind p
å plejehjemmene, og de unge og ældre vil med garanti kunne udvikle og berige hinandens hverdag. Samtidig
laver vi jo ogs
å allerede mad på vore plejehjem, og hvorfor skulle de unge ikke kunne tilkøbe sig mad - igen en udnyttel-
se af eksisterende rammer og en win-win situation for alle.

S
å i stedet for at tænke lukning, når der er overkapacitet, bør vi tænke nyt indhold ind I eksisterende rammer, og specielt
t
ænke hvilke nye synergier der kan opstå ved, at udnytte de rammer, man allerede har.

Der er sikkert andre omr
åder, hvor samme ide med succes kan anvendes.

Husk, at stemme lokalt og p
å en kandidat, du har tillid til.

Af: Henrik Sloth, nr. 6 Venstres liste.